Gazdálkodó szervezetek

vissza...

Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.

email: elnok@zalamegye.hu

telefon: +36 92 500 711

fax: +36 92 500 729

Alapító okirat

A Társaság célja, hogy Zala megyében a területfejlesztési feladatok összehangolását elősegítse, ennek keretében a megye területi fejlődése fő irányainak, fejlesztési stratégiai céljainak és ezek elérését segítő legfontosabb eszközöknek hosszabb időtávra szóló meghatározásában és érvényesítésében a Zala Megyei Önkormányzat munkáját segítse.

A Társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kellene gondoskodnia.

 

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

 A Társaság az alább felsorolt tevékenységeket gyakorolja, azzal, hogy ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti a tevékenység gyakorlását, akkor azt a Társaság csak az engedély birtokában és csak a cégbejegyzést követően gyakorolja.

 Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az Önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, a Társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

A Társaság a közhasznú tevékenységek közül a következőket gyakorolja:

-  környezetvédelem,

-  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,

-  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

-  a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

-  természetvédelem, állatvédelem,

-  műemlékvédelem,

-  kulturális örökség megóvása,

-  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

-  euroatlanti integráció erősítése.

 

A társaság a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről a Tftv. alapján a megyei önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Ilyen közfeladatnak minősülnek az alábbiak:

A Társaság az Alapító Tftv.-ben (különösen annak 11. – 13/A. §-aiban) meghatározott feladatai ellátása során:

- a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül vagy közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a Balaton Fejlesztési Tanáccsal történő együttműködés segítése keretében javaslatot tesz, véleményez, végrehajt és ellenőriz.

- összegyűjti a megye társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálatához és értékeléséhez szükséges adatokat, közreműködik a vizsgálatok során felhasznált információknak és a vizsgálati eredményeknek a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátásában

- előkészíti a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának, illetve a megye fejlesztési programjának, és az egyes alprogramoknak a kidolgozását, felülvizsgálatát, módosítását és elfogadását

- a megyei fejlesztési programok megvalósításához szükséges pénzügyi tervet kidolgozza

- véleményezésre előkészíti a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat, a térségben folyó fejlesztések megyei szintű előkészítésének koordinációjához szükséges adatokat összegyűjti és az egyeztetéseket szervezi

- a térségi fejlesztési tanácsok és a területfejlesztési önkormányzati társulások területfejlesztést érintő tervező, döntés előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységéhez történő szakmai segítségnyújtást szervezi

- véleményezésre előkészíti az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat, és programokat, előzetes véleményezésre előkészíti az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztéspolitikai pályázatait

- közreműködik az Alapító hatáskörébe utalt pénzeszközök pályázati rendszerben történő felhasználására és a fejlesztések megvalósítására vonatkozó - a megyei területfejlesztési koncepción és programon, valamint a megyei integrált területi programon alapuló – döntéseinek végrehajtásában

- közreműködik a megyei önkormányzat határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak, projektjeinek tervezésében, kidolgozásában, ennek keretében az Alapítóval közösen gondoskodik a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (CETC EGTC) zalaegerszegi székhelyű Stratégiai Központjának működtetéséről.

 

Nem közhasznú tevékenységet a közhasznú tevékenységek érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

 

Közhasznú tevékenységek:

Főtevékenység: 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Egyéb tevékenységi körök:

6202      Információ-technológiai szaktanácsadás

6209      Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6311      Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

7220      Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

8411      Általános közigazgatás

8559      M.n.s. egyéb oktatás

9499      M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 

2. A közhasznú tevékenység ellátását segítő vállalkozási tevékenység:

A vállalkozási tevékenység kizárólagos célja a közhasznú tevékenység elősegítése, feltételeinek javítása, az e célra mozgósítható források feltárása. Az üzletszerű gazdasági tevékenységből származó eredményét nem oszthatja fel, azt a közhasznú tevékenység színvonalának emelésére kell fordítani.

1813      Nyomdai előkészítő tevékenység

5814      Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

6920      Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7022      Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112      Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7311      Reklámügynöki tevékenység

7320      Piac-, közvélemény-kutatás

7490      M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 

3. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak a társaság bejegyzése és az engedély kézhezvételét követően gyakorol.

 

4. A társaság befektetési tevékenységet a befektetésekről rendelkező belső szabályzatában rögzítettekkel összhangban végezhet.

 

5. A társaság az egész országra kiterjedően folytatja tevékenységét és jogosult fióktelepet létrehozni, részt vehet határon átnyúló feladatellátásban is.

 

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője Bali József, ügyvezető igazgató.
A társaságban a Zala Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedése 100 %.

 

Pénzügyi beszámolók:

2015

2014

 

További évek:

 

 


vissza...