Gazdálkodó szervezetek

vissza...

Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.

email: elnok@zalamegye.hu

telefon: +36 92 500 711

fax: +36 92 500 729

Alapító okirat

A ZMTÜ NKft. célja, feladata, tevékenységi köre:

A Társaság célja, hogy a Zala megyében területfejlesztési feladatok összehangolását elősegítse, ennek keretében a megye területi fejlődése fő irányainak, fejlesztési stratégiai céljainak és ezek elérését segítő legfontosabb eszközöknek hosszabb időtávra szóló meghatározásában és érvényesítésében a Zala Megyei Önkormányzat munkáját segítse.

A Társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kellene gondoskodnia.

A társaság tevékenységi köre
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

A Társaság az alább felsorolt tevékenységeket gyakorolja, azzal, hogy ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti a tevékenység gyakorlását, akkor azt a Társaság csak az engedély birtokában és csak a cégbejegyzést követően gyakorolja.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az Önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, a Társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

A Társaság a közhasznú tevékenységek közül a következőket gyakorolja:
– környezetvédelem,

– munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,

– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

– a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

– természetvédelem, állatvédelem,

– műemlékvédelem,

– kulturális örökség megóvása,

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

– euroatlanti integráció erősítése.

A társaság a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről a Tftv. alapján a megyei önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Ilyen közfeladatnak minősülnek az alábbiak:

A Társaság az Alapító Tftv.-ben meghatározott feladatai ellátásának és ennek során:

– a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül vagy közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a megyei munkaügyi tanáccsal, a Balaton Fejlesztési Tanáccsal történő együttműködés segítése keretében javaslatot tesz, véleményez, végrehajt és ellenőriz.

– összegyűjti a megye társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálatához és értékeléséhez szükséges adatokat, közreműködik a vizsgálatok során felhasznált információknak és a vizsgálati eredményeknek a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátásában

– előkészíti a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának, illetve a megye fejlesztési programjának, és az egyes alprogramoknak a kidolgozását, felülvizsgálatát, módosítását és elfogadását

– a megyei fejlesztési programok megvalósításához szükséges pénzügyi tervet kidolgozza

– véleményezésre előkészíti a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat, a térségben folyó fejlesztések megyei szintű előkészítésének koordinációjához szükséges adatokat összegyűjti és az egyeztetéseket szervezi

– a térségi fejlesztési tanácsok és a területfejlesztési önkormányzati társulások területfejlesztést érintő tervező, döntés előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységéhez történő szakmai segítségnyújtást szervezi

– véleményezésre előkészíti az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat, és programokat, előzetes véleményezésre előkészíti az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztéspolitikai pályázatait

– az Alapítónak a hatáskörébe utalt pénzeszközök pályázati rendszerben történő felhasználására és a fejlesztések megvalósítására vonatkozó – a megyei területfejlesztési koncepción és programon alapuló – döntéseit előkészíti és közreműködik a végrehajtásban.

– közreműködik a megyei önkormányzat határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak, projektjeinek tervezésében, kidolgozásában, ennek keretében az Alapítóval közösen gondoskodik a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (CETC EGTC) zalaegerszegi székhelyű Stratégiai Központjának működtetéséről. *(2016.11.23)

Nem közhasznú tevékenységet a közhasznú tevékenységek érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

Közhasznú tevékenységek:
Főtevékenység: 84.13 üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

Egyéb tevékenységi körök:

63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

72.19 Egyéb természettudományi, humán kutatás, fejlesztés

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

84.11 Áttalános közigazgatás

85.59 M.n.s. egyéb oktatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A közhasznú tevékenység ellátását segítő vállalkozási tevékenység:

A vállalkozási tevékenység kizárólagos célja a közhasznú tevékenység elősegítése, feltételeinek javítása, az e célra mozgósítható források feltárása. Az üzletszerű gazdasági tevékenységből származó eredményét nem oszthatja fel, azt a közhasznú tevékenység színvonalának emelésére kell fordítani.

69.20 Számviteli,könyvvizsgálói,adószakértői tevékenység

70.21 Pr, kommunikáció

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak a társaság bejegyzése és az engedély kézhezvételét követően gyakorol.

A társaság befektetési tevékenységet a befektetésekről rendelkező belső szabályzatában rögzítettekkel összhangban végezhet.

A társaság az egész országra kiterjedően folytatja tevékenységét és jogosult fióktelepet létrehozni, részt vehet határon átnyúló feladatellátásban is.

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője Bali József, ügyvezető igazgató.
A társaságban a Zala Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedése 100 %.

Szerződések:

Program Projekt címe Támogatási összeg Projekt időtartama Támogatási szerződés
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Joint Planning CODE – Közös tervezés és együttműködés a határmenti térség hosszú távú fejlesztéséért 12 421,77 Euró 2013.10.01.-2015.01.31. szerződés
Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 LAMAPROM – Munkaerő-piaci fejlesztés a szlovén-magyar határtérségben 54 301,43 Euró 2011.07.01.-2014.09.30. szerződés

 

Pénzügyi beszámolók:

2015

2014

 

További évek:

 

 

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:

9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6.

A társaság Zala megyei fióktelepei:

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18.

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.

E-mail elérhetőség: titkarsag@westpa.hu

Telefon: +36 99 512 910

Fax: +36 99 512 919

A társaság feladatai, tevékenységei:

A regionális fejlesztési ügynökség feladatai:

a) folyamatos kapcsolatot tart a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;
b) szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok – külön jogszabályban meghatározott – pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet;
c) külön megállapodás alapján részt vesz a területfejlesztési programok lebonyolításában.

A regionális fejlesztési ügynökség feladatai különösen:

a) közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében,
b) külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív programok, vagy más programok lebonyolításában, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet,
c) közreműködik a megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatainak ellátásában (a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatos közreműködői szervezeti feladatokat ellátása körében)
A társaság tevékenységi köre(i)

Főtevékenység:
8413 ’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

A Társaság közfeladataihoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei:

9499 ’08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

7021 ’08 PR, kommunikáció

7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési szolgáltatás

8299 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7430 ’08 Fordítás, tolmácsolás

8219 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8559 ’08 M.n.s. egyéb oktatás

8560 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

A Társaság tevékenységei, melyet közhasznú, és a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végez:
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

7430 Fordítás, tolmácsolás

7021 PR, kommunikáció

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A Társaság közreműködő szervezetként az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységet végez. Közhatalmi tevékenységnek minősül a jogszabály által kijelölt közreműködő szervezeteknek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjét, a Svájci-Magyar Együttműködési Program, valamint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtását meghatározó jogszabályok hatálya alá tartozó uniós és egyéb nemzetközi források felhasználásának lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége.
A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője Breznovits István, ügyvezető igazgató.

A társaságban a Zala Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedése 1/3.


vissza...